Odwołanie darowizny

Odwołanie darowizny jest możliwe z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego w stosunku do swojego darczyńcy. W takiej sytuacji należy uwzględnić okoliczności konkretnego stanu faktycznego. Niewdzięcznym będzie każde zachowanie obdarowanego, niewłaściwe i krzywdzące darczyńcę, przy czym musi zostać uznane jako rażąco niewdzięczne. Musi cechować je znaczne nasilenie złej woli skierowanej na wyrządzenie darczyńcy krzywdy lub szkody majątkowej. Przez rażącą niewdzięczność należy rozumieć takie zachowanie obdarowanego, jak działanie lub zaniechanie, które narusza powszechnie panujące w społeczeństwie normy moralne czy obyczajowe. Darczyńca ma prawo i może rażącą niewdzięczność wybaczyć.

Odwołanie darowizny nie jest możliwe po upływie roku od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego. Zasadą jest także, że darowizna nie może być odwołana z powodu niewdzięczności, jeżeli darczyńca obdarowanemu przebaczył, a przebaczenie jest skuteczne. Odwołanie darowizny po śmierci darczyńcy jest również możliwe. Jeżeli darczyńca w chwili śmierci uprawniony był do odwołania darowizny bądź jeżeli został przez obdarowanego umyślnie pozbawiony życia lub narażony na rozstrój zdrowia prowadzący do śmierci, to jego spadkobiercom przysługuje możliwość odwołania darowizny z powodu niewdzięczności.