Darowizna to umowa, którą można zawrzeć tylko między żyjącymi. Dotyczy zarówno przeniesienia prawa własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa majątkowego polegającego na przysporzeniu majątku obdarowanego a także na zmniejszeniu pasywów obciążających jego majątek. Umowa darowizny może polegać zarówno na działaniu jak i zaniechaniu np. daniu rzeczy, zapłacie sumy pieniężnej , niedochodzeniu roszczenia, przejęciu długu. Darowiznę należy traktować jako świadome, dobrowolne przysporzenie majątku obdarowanego. Umowa darowizny może być zawarta pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu jej wykonania.

Stronami umowy darowizny może być osoba fizyczna, osoba prawna a także jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej.

Istnieją sytuacje kiedy darczyńca chce odwołać swoją darowiznę względem obdarowanego, niezależnie od faktu czy zobowiązanie wynikające z umowy darowizny zostało już wykonane czy też nie. Przepisy prawa określają w jakich przypadkach odwołanie darowizny jest uzasadnione i dopuszczalne.

Zgłoszenie darowizny

Każdą darowiznę, której wartość przewyższa kwoty wolne od podatku należy zgłosić do urzędu skarbowego. Muszą to zrobić nawet te osoby obdarowane, które należą do I grupy podatkowej, czyli są zwolnione z podatku od darowizny.

więcej »

Skutki przyjęcia darowizny

W codziennym życiu spotykamy się z sytuacjami kiedy otrzymujemy od osób nam bliskich darowizny w różnej postaci np. pieniądze, samochód, mieszkanie lub inne dobra majątkowe.

więcej »

Odwołanie darowizny

Odwołanie darowizny jest możliwe z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego w stosunku do swojego darczyńcy. W takiej sytuacji należy uwzględnić okoliczności konkretnego stanu faktycznego.

więcej »